สพป.นศ.2 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานอำนวยการสอบ พร้อมด้วยนายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการจัดสอบครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนเอกชน ให้ความสนใจเข้าสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 350 คน การสอบดังกล่าวเป็นการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ และสร้างบรรยายการทางวิชาการ ขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้เท่าทันมาตรฐานสากล