รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหน้าเขา

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางอุไร ยวงนาค เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โดยการจัดงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการดำเนินกิจรรมร่วมกัน โดยความสมัครสมานสามัคคี โดยมีคณะครูมีการแต่งกายชุดนักเรียน เป็นที่ชื่นชอบแก่เด็กเป็นอย่างมาก

            วันเด็กแห่งชาติปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางอุทิศตนผู้ให้ และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป