รร.บ้านวังตลับ สพป.นศ.2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ระดับ เพชร”

วันที่ 9 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี และ นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2(รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยบุคลากร ผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุมวิชาการมหกรรมส่งเสริมวัยเรียน วัยรุ่น รอบรู้ด้านสุขภาพภาคใต้ ปี 2563 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยศูนย์อนามัยที่11 เเละ 12 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563

การประชุมในครั้งนี้ มีโรงเรียนบ้านวังตลับ สพป.นศ.2 ร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข Happiness Health Literate school  ระดับ เพชร” จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิปดีกรมอนามัย ถือเป็นการมุ่งส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีระบบวิธีการและช่องทางการสื่อสาร ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม