บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม
และ
บุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน พร้อมหารือข้อราชการของ สพป.นศ.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด