สพป.นศ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งมีการร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อพัฒนาโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ต่อไป