รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ. 2 เป็นประธานการแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้ โดยมี ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กล่าวรายงานการจัดแข่งขัน มีสถาบันการศึกษาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เขต 4 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง โรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๖
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ และกิจกรรมกีฬาอนุชน ภาคใต้ ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาผู้พิการทางสมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาสมอง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้สังคมทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญและหันมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางสมองให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกลไกของผู้พิการทางสมองและปัญหาสู่สังคม ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครองและสังคมในการนำสู่การพัฒนาผู้พิการทางสมองต่อไป

โดยการจัดการแข่งขันทักษะการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๑๙ และโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ที่อนุเคราะห์สถานที่อุปกรณ์และบุคลากร สถานที่พักนักกีฬา ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญแก่ผู้พิการทางสมอง และใส่ใจในการจัดกิจกรรมให้ผู้พิการทางสมองและปัญญาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเช่นกัน ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล่าว