โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

..**จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเปลี่ยนหลักเกณฑ์ โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน ส่งใบสมัครภายในวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๒
.**ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ส่งใบสมัครถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งเปลี่ยนเป็นส่งได้ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการกลางขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดฯ และขยายเวลาการรับสมัคร จึงเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมสมัครโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยส่งใบสมัคร (แบบ สภ.๑) ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075310057 โทรสาร.075347811