ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

               ด้วยกรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดประกวดสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ พร้อมกันทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ และเป็นการขายผลต่อยอดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ทั้งนี้ โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งประเภททีมหญิงล้วนและประเภททีมชายล้วน ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยส่งใบสมัคร ถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทร. ๐-๗๕๓๑-๐๐๕๗ โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๗๘๑๑

ใบสมัคร https://www.m-culture.go.th/lopburi/article_attach/article_fileattach_20191113142625.pdf

แนวทางการดำเนินงาน https://www.m-culture.go.th/lopburi/article_attach/article_fileattach_20191113142548.pdf

ประกาศกรมการศาสนา https://www.m-culture.go.th/lopburi/article_attach/article_fileattach_20191113142455.pdf