ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ. ครั้งที่ ๑

              ด้วยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน )หรือ SACICT กำหนดจัดกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ.ครั้งที่ ๑” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาครูช่างและช่างฝีมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิคและแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม แก่บุคลากรทางการศึกษา ได้นำความรู้ เทคนิคในการสร้างงานหัตถกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับเยาวชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นคุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญา ฟื้นฟูรักษางานหัตถกรรมที่ใกล้สูญหายให้คงอยู่ และนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตัวเองถนัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดความคิดงานศิลปหัตถกรรม

                ในการนี้ SACICT ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชนร่วมกับ สพฐ. ครั้งที่ ๑” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมชฎา แอท นคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดย SACICT จะสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ที่พักและอาหารมื้อกลางวัน ระหว่างอบรม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องเบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โปรดส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมมายัง ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก โทรสารหมายเลข ๐๓๕-๓๖๗-๐๕๑ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายอมรเทพ อุทัยรัตน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกโทรศัพท์ ๐๓๕๓๖ ๗๐๕๔-๖ ต่อ ๑๐๐๘ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๓๕๕ ๘๑๘๐ โทรสาร. ๐ ๓๕๓๖ ๗๐๕๑ อีเมล์ armornthep.u@sacict.mail.go.th 

https://drive.google.com/file/d/18dQT48vTLISVIFWWFN-ZHuRJK3Y4sxj3/view