ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๒ สมัครได้จนถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

                ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดโครงการการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่งมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเงินรายได้จากการสมัครลงทะเบียน (ไม่หักค่าใช้จ่าย)จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ

                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ตั้งแต่ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๗๕ ต่อ ๒๓ ผู้ประสานงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ รามแก้ว ๐๙ ๐๔๙๓ ๖๓๖๐