สพป.นศ.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน เดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.นศ.2 เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 พร้อมนำจักรยานจำนวน 10  คัน จาก 100 คัน ที่สนับสนุนจาก จากที่คุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช โดย ชมรมจักรยานทุ่งสง  ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส เพื่อที่จะได้นำจักรยานไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน ลดปัญหาการขาดเรียนบ่อย มาสาย และยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 10 โรงเรียน  ได้แก่ 1 .โรงเรียนวัดควนชม 2.โรงเรียนบ้านวังยวน 3.โรงเรียนก้างปลา 4.โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 5.โรงเรียนวัดเขากลาย 6.โรงเรียนบ้านจำปา 7.โรงเรียนบ้านคอกช้าง 8.โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 9.โรงเรียนวัดศิลาราย และ 10.โรงเรียนมหาราช ๓
                        โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ ถือเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและทราบข้อมูลของนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ต่อไป