สพป.นศ.2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ ภายใต้การใช้งบประมาณตามความจำเป็นด้วยความ “ร่วมมือร่วมใจ เรียบง่าย ทำงานหนัก เปิดโอกาส รัดเข็มขัด” โดย งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการจัดอบรมสัมมนา ยกเลิกการจัดงานแบบ event และทบทวนงบประมาณที่ซ้ำซ้อน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ