ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด

ร.ร.วัดไม้เรียง รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด

 

..++เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดไม้เรียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศณีธรรมราช เขต 2 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2, นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง พร้อมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาจารย์และนักเรียน ผู้ปกครอง และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

..++โดยคณะกรรมการประเมินการดำเนินงาน ใน 5 ด้าน 84 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านที่ 2 ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาด้านที่ ด้านที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา
..++ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการครบทั้ง 5 ด้าน พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด่นสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและซึ่งโครงการเด่นที่นำเสนอประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลระดับชาติอีกด้วย
..++ซึ่งนางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง กล่าวว่าการได้เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลทรงเกียรติอันสูงสุดของรางวัลทรงเกียรติของสถานศึกษาและชุมชน นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ผลการประเมินจะเป็นอย่างไร แต่คุณประโยชน์ในการดำเนินการยังคงปรากฏแก่สถานศึกษา คือได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป…