สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 25 ราย

สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 25 ราย

..**11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..**โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ได้มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยการมีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และจะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยยึดตัวนักเรียนเป็นสำคัญ