ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รับนโยบายสู่ปฏิบัติ

ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

..**7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด  โดยมี ดร.อำนาจ พิชยานุวัฒน์  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อรับนโยบายสู่การปฎิบัติ

..**ซึ่ง สพฐ.จะลงไปคลัสเตอร์เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงด้านคุณภาพผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร จะร่วมกันแก้ไขพัฒนาอย่างไร ตามแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่ ให้รับรู้ปัญหาร่วมกัน แก้ปัญหาไปแต่ละปัญหา
แต่เป้าหมายชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน และรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย ดังนี้ งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี
ลดอบรมสัมมนา ยกเลิกจัดงานแบบ  Event และทบทวนงบประมาณที่ซ้ำซ้อน  ฝากเรื่องอาหารกลางวัน การลงโทษเด็กเกินความพอดี  การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง การรับนักเรียน
ปี 2563 โรงเรียนแข่งขันสูง  ให้ดำเนินอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  การรับนักเรียน
มีความยืดหยุ่น และการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก การควบรวม การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  จะหาวิธีการร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน  สุดท้ายคือคุณภาพผู้เรียน การขับเคลื่อนจะสำเร็จต่อไป