ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงิน กยศ. ด้วย e-Learning

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริม  e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และมีเทคนิคการจัดการเงินอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามกำหนด

โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ e-Studentloan ของกองทุน โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร และนำไปแสดงกับสถานศึกษา เพื่อนำเป็นชั่วโมงจิตอาสา จำนวน 3 ชั่วโมง

การใช้งาน e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน:https://www.youtube.com/watch?v=IS2m0OaPFpE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36eG1SpgxekcAXBk_NI6B2fFWPg6p_xGtQdwSc9fd3pLATRXmnVic5dyI

ระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ.https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html?fbclid=IwAR0W0bcPVhUxKhnBQHiOics21C0ddpp3q7Ccu28TWj8gTX_bFGx17De3okg