บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42

.**21 ตุลาคม 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพันตำรวจเอก ณรงค์ ธนานันทกุล รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ กล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อรำลึกพระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่21 ตุลาคม 2562


..**สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม ปีชวด พุทธศักราช 2443 ทรงเป็นปูชนียนารี ทรงมีพระราชกรณียกิจอันงดงาม ดำรงพระองค์ ในความเรียบง่ายสมถะ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่มีคุณค่า และอำนวยประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ที่ยากไร้ทั่วแผ่นดิน ทรงรับโครงการโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมของตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย สร้างโรงเรียนขึ้นมาอีกหลายแห่งทั่วประเทศ ต่อมาพระราชทานทุนริเริ่มเพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการของตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ตั้งเป็นมูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร พระราชทานนามว่า “หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” จึงได้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรมาจนถึงปัจจุบัน


.**โอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ตํารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรตำรวจตระเวนชายแดนในปีงบประมาณ 2562 ในทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 14 ทุนด้วย