รร.สังกัด สพป.นศ.๒ รับการติดตามผลการดำเนินงานการใช้สื่อ 60 พรรษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนายถาวร ปลอดชูแก้ว นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานใช้สื่อ 60 พรรษาฯ ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านคลองกุย โรงเรียนบ้านนาปราน โรงเรียนบ้านเกาะปราง และโรงเรียนบ้านกันละ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนดังกล่าว โดยพบว่ามีทั้งการสอนแบบคละชั้น และสอนแบบแยกห้องเรียนมีครูประจำชั้น ดำเนินการสอนโดยบูรณาการหนังสือแบบเรียนปกติทั่วไปร่วมกับการใช้สื่อ 60 พรรษาเป็นสื่อเสริมในส่วนของใบงานแบบฝึกและการสอนเสริม โดยมีการเสนอให้ครู ได้พิจารณาศึกษา คู่มือ แนวทางการสอนการจากสื่อ 60 พรรษา เพื่อประโยชน์การจัดการเรียนการสอนและเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนต่อไป