โครงการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้มีการร่วมแสดงงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 155 คน โดยมี นายสมบูรณ์ สว่างวรชาติ อดีต ผอ.สพป.นศ.1 ร่วมให้ข้อคิด แนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช