บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นประธานการประชุม รับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2562 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งหารือข้อราชการของ สพป.นศ. 2 นำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.2 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพสูงสุด