รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

วันที่ 19 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เชิญอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์การกีฬาพระราชทานมอบแก่นักเรียน ก่อนเยี่ยมชมทักษะฝีมือการประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากผลงาน ของนักเรียนด้วย

ซึ่งการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดทั้งความต้องการของครูและนักเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนตามลำดับต่อไป