บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2562 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งหารือข้อราชการของ สพป.นศ. 2 นำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.2 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2