สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 18 อัตรา

วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ปฐมนิเทศผู้ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.นศ. 2 จำนวน 18 อัตรา โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และนางสุนิศา ชูสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมให้การปฐมนิเทศและจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2

พร้อมกันนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดี โดย นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เพื่อสร้างความตระหนักให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ได้มีการครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ด้วยการมีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และจะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ โดยยึดตัวนักเรียนเป็นสำคัญ