สพฐ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สพฐ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 9 กันยายน 2562  ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2และบุคลากรในสังกัด  ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำโดย นายชัชวาลย์  ไชยบุญญานุภาพ ประธานคณะติดตาม พร้อมด้วย นางสาว ณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์ คณะติดตามและ นางจตุพร  เรียงคราม คณะติดตาม  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  โดยมีว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยทีมผู้บริหารบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562  และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่นำเสนอข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยในการเขียนรายงานในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ให้ยึดประเด็นการพิจารณาในระดับคะแนนคุณภาพเป็นหลัก  โดยใช้หลักการบริหารจัดการ  PDCA เป็นตัวเขียนรายงาน ให้มองภาพของพื้นที่ทำอะไรบ้าง  เช่น  การวางแผนการดำเนินงาน   การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน  กิจกรรมที่ทำ (มีกิจกรรมใดบ้าง)และ.สรุปผลการดำเนินงาน  เผยแพร่

                ซึ่งจากการแนะคำของคณะกรรมการเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานในการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2562 เป็นอย่างยิ่ง