ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายประสานที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายประสานที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง ผอ.สพป.นศ.1 และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.1 เพื่อเสนอชื่อบุคคล แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายประสานที่พัก พร้อมหารือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ด้านการประชาสัมพันธ์และที่พักของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 มีความพร้อมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช