สพป.นศ.2 รุกพัฒนา “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” วิทยาการคำนวณ (computing science)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 โดยมีนางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ( รอง ผอ.สพป.นศ.2)  เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย  อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานเปิด กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรับฐาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ มีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะกระบวนการคิด เช่นทักษะ
การคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงคำนวณ การคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

ด้านนางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนเทคโนโลยี ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)และเพื่อนิเทศติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแลบรรลุเป้าหมาย โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรแกนนำและคณะทำงานของ สพฐ. ได้แก่ นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก  ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นศ.2  2  นายเสนีย์  ศรีมณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  สพป.นศ. 4  ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้