สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาครูยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

.**20 สิงหาคม 2562 นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ไปใช้ ปีการศึกษา 2562      มีผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**ดร.บำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ซึ่งจากผลการทดสอบของสำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนในกลุ่มสาระหลักยังมีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ดังนั้นการสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีการศึกษาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยใช้ผลการสอบเป็นตัวขับเคลื่อนการเรียนการสอน จึงนับว่าเป็นแนวทางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning community) : PLC ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ในการแสวงหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา ปรับปรุงตนเองและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

..**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 ที่ทำการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพในระดับชั้นเรียนได้ โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562