ผอ.สพป.นศ.2 รุกการบริหารจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อนการดำเนินการตามวาระการประชุมได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่สถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ O-Net และ Nt สูงกว่าระดับชาติ