ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 92 โรงเรียน

**วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


..**ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ VideoConference โดยมี ดร.สุเสพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการ สพฐ.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและหารือในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อดำเนินการจัดทำแผนนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 92 โรงเรียนเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการ โดยจะกรอกข้อมูลในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และคาดว่า ภายในปี 2565 โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน จะไปเรียนรวมทุกโรงตามแผนและนโยบายกระทรวงศึกษา ทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีการใช้บุคลากรครูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป