สพป.นศ.2 ประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ

..**สพป.นศ.2 ประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ


..**13 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานการประชุมคณะกรรมการ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ “รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นศ.2” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้าน นโยบาย กลยุทธ์ ผลงานทางการศึกษาสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้คลอบคลุมทั้ง 8 อำเภอในเขตพื้นที่บริการและอำเภอใกล้เคียง โดยจัดให้มีการ live สด Facebook เสมาปริทัศน์ และให้แต่ละโรงเรียนเปิดรายการเสมาปริทัศน์ เพื่อให้ชุมชนในบริเวณโรงเรียนได้รับฟัง ทั้งนี้ก่อนดำเนินการประชุมมีการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้คณะกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ รายการ “เสมาปริทัศน์” ปี 2562 ที่ร่วมจัดรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา ในวันเสาร์ เวลา 14.10-15.00 น. ทาง สวท.ทุ่งสง 97.00 MHz. และชื่นชมในความมีจิตอาสานับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน