สพป.นศ.2 จัดค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน

สพป.นศ.2 จัดค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน

..**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัด เข้าร่วมกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2562 โดยมีนางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ..**นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนา “คน” ต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาสู่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงานและวัยชรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่จะต้องมีการปลูกฝังการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และการจัดค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน ในครั้งนี้ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะชีวิตชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปได้

..*ด้านนางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การเข้าค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะชีวิตที่ดี ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับสนับสนุนวิทยากร ชุดโมบายทีม ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้