รร.ชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นศ.2 รับการนิเทศติดตาม รร.ร่วมพัฒนา (Partnership School)

 7 สิงหาคม 2562 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 ในการต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ กล่าวว่าโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหาร การสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท มูลนิธิองค์กรหรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 การพัฒนาครู 3 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร วัตถุประสงค์ของโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและเสนอ สนับสนุนนวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาของมูลนิธิมีชัย โดยนายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ นายอำนวย ชูหนู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ซึ่งรับผิดชอบ ดูแลโรงเรียนร่วมพัฒนาใน 5 จังหวัดได้แก่ พังงา ภูเก็ต ชุมพร กระบี่ และนครศรีธรรมราช ได้กล่าวว่า ได้นำเกษตรในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนมีกระบวนการที่ทำได้ง่าย สามารถทำได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้โอกาสได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเด็ก สามารถนำไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป

นางเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัด เป็นตัวแทนคณะนิเทศ ติดตามกล่าวว่า บริบทของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง บูรณาการและปรับใช้ให้เหมาะสม ซึ่งการมาติดตามโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกในวันนี้ เพื่อจะดูว่าการนำเกษตรมาใช้ในโรงเรียนที่มีพื้นที่จำกัดสามารถทำได้อย่างไรบ้าง