สพป.นศ.2 รุกพัฒนาโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนสุจริตที่ยั่งยืน

สพป.นศ.2 รุกพัฒนาโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สู่โรงเรียนสุจริตที่ยั่งยืน

6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด
..**ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ประธานเปิด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560- พ.ศ. 2579) และได้กำหนดให้มีการประเมิน ITA ให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อเตรียมรับการประเมิน จัดทำข้อมูล จำนวน 48 ตัวชี้วัด เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนและจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตระดับโรงเรียนให้ สาธารณชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นการแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต 


..**ด้านนางนัทธภัทร์ พิถยพิโลน รักษาการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริต จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลกรผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลสุจริต หรือ ธุรการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา จำนวนกว่า 50 คน ใน ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2