บูม! “ไสส้านเกมส์” สร้างความรักสามัคคี ต้านยาเสพติด

ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ไสส้านเกมส์” ประจำปี 2562 โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไสส้าน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธีระเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมกีฬาสีดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ขุมชนและองค์กรต่างๆ ทึ่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ด้าน ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ประธานเปิด กล่าวว่า กิจกรรมกีฬาสีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตวิญญาณ รวมทั้งช่วยส่งเสริมสนุนให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดอึกด้วย.