เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา

บทคัดย่อ นางศิวพร ยืนชนม์ เล่มที่ 1

เอกสารประกอบการเผยแพร่ นางศิวพร ยืนชนม์