กีฬาเป็นยาวิเศษ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “ไสกล้วยเกมส์”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (5 กรกฎาคม 2562 ) ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานเปิดกีฬาสีภายใน “ไสกล้วยเกมส์” โดยมีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอารี นิยมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหิน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัดและเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด พร้อมทั้งแสดงพลังทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนตลอดไป