สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรใช้ระบบออนไลน์

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

12 มิถุนายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยใช้ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


..**ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐ โดยให้มีการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นการับรู้ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น


..**นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กำหนดโครงการดำเนินการกิจกรรมเขตสุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลความโปร่งใสในหน่วยงาน กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และกิจกรรมตอบแบบวัดการรับรูของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนในระบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายการมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85