ผอ.สพป.นศ.2 เดินหน้าประชุมเครือข่ายครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ผอ.สพป.นศ.2 เดินหน้าประชุมเครือข่ายครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา


11มิ.ย.62 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 โดยมอบนโยบายการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา การสัมมนาแลกเปลี่ยน การจัดทำแผนพัฒนาระดับศูนย์ และการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมชมหลิ้ม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง