สพป.นศ.2 อบรมครูผู้รับผิดชอบตามโครงการจัดการเรียนรวม

สพป.นศ.2 อบรมครูผู้รับผิดชอบตามโครงการจัดการเรียนรวม

..**7 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานเปิดโครงการอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนรวม โดยมีครูเข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมเรียนรวม เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ โรงเรียนบ้านวังเต่า อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

..**นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคุณภาพการศึกษาเรียนรวม โดยกำหนดแนวทางในการจัดอบรมเกี่ยวกับ สิทธิ กฎหมาย และนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการ การเรียนรวม แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การคัดกรองและการวินิจฉัยนักเรียนพิการ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรสำหรับผู้พิการเรียนรวม แนวทางการขอสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แนวทางการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาเรียนรวม และการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการขอความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ผ่านระบบ IEP Online  เพื่อให้การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรวม และแนวทางการวัดและประเมินผลสำหรับนักเรียนพิการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดำเนินการจัดอบรมครูเพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมเรียนรวมให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป