ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 3

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 3  มีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบนควน  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางจารีฯ ประธานในพิธี เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 3 วัน 2 คืน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลยาเสพติด ด้วยกระบวนการของลูกเสือ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้สถานศึกษาในการป้องกัน เฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ลดลง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562