อบจ.นครศรีธรรมราชร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2562

โดยการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ผู้ที่สามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ – ระดับประถมศึกษา

                             – ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)

                             – ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.)/ประชาชนทั่วไป

2.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เป็นการประกวด 1 ระดับ สามารถส่งผลงานได้ทั้ง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

สำหรับรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

-รางวลัชนะเลิศ ได้รับ โล่รางวัลและทุนการศึกษา 4,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา 3,000 บาท

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา 2,000 บาท

-รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัล

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nakhonsi.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 075324949