ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากร และ ผอ.รร.ในสังกัด รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. การนำเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ และข้อราชการ สพฐ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากร สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง รับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน และ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. รับชมการนำเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้  โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  และเวลา 10.30 น. ร่วมรับฟังการชี้แจงข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในหัวข้อ การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV และการเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง โดย ดร.สุเทพ  ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช