ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอเชิญเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสามารถจัดพิมพ์เอกสาร ประวัติ จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 2 แผ่น ส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หรือส่งเอกสารประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดี ประวัติย่อ จำนวน 2 แผ่น ได้โดยตรงที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400 ภายในวันที่  3 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 118, 304 หรือ 0 – 2354 – 7530 และ 0 – 2354 – 6260 หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ www.ncswt.or.th

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี 2562 แบบกรอกประวัติ