ขอเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการแข่งขันภายในสถานศึกษาของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ที่เว็บไซต์ www.oshthai.org โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน พร้อมเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด

     ๑.๑ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในเขตที่ตั้งอยู่ของสถานศึกษา ตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

     ๑.๒ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุก ในเขตที่ตั้งอยู่ของสถานศึกษา ตามสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

๒. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และเป็นผลงานจริงที่ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเกิดประโยชน์ ในภาพรวมของงานความปลอดภัยฯ

๓. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔. ระยะเวลาหมดเขตการส่งแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินและเอกสาร : วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕. ระยะเวลาการเข้าตรวจประเมินในสถานศึกษา : วันที่ ๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖. ประเภทรางวัลประกอบด้วย

     ๖.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๑ – ๔ ติดต่อกัน และโล่รางวัลดีเด่นเมื่อได้รับรางวัลเป็นปีที่ ๕ ติดต่อกัน โดยต้องมีคะแนนตั้งแต่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

     ๖.๒ เกียรติบัตรชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์

๗. การพิจารณาของคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ ถือเป็นที่สุด (ยกเว้นหากเกิดกรณีตามข้อ ๘)

๘. กรณีเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วนหรือบาดเจ็บสาหัส เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจประเมินจนถึงวันรับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การรับรางวัล

๙. สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจะแจ้งการรับรางวัลและสถานที่ให้ทราบต่อไป

สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-347300 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

แบบใบสมัครเข้าร่วม“สถานศึกษาปลอดภัย” แบบเสนอชื่อ“สถานศึกษาปลอดภัย” คู่มือแนวทางการดำเนินการตามข้อกำหนดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ คำชี้แจงกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒