บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานประชุมคอนเฟอเรนซ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ใจห้าว  ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในองค์กรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2562 มีเกณฑ์รายละเอียดการประเมิน 10 ข้อ ดังนี้
1.การปฏิบัติหน้าที่
2.การใช้งบประมาณ
3.การใช้อำนาจ
4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6.คุณภาพการดำเนินงาน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8.การปรับปรุงระบบการทำงาน
9.การเปิดเผยข้อมูล
10.การป้องกันการทุจริต