สพป.นศ.2 จัด “BIG CLEANING DAY” ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นศ. 2 ร่วมกันทำความสะอาดภายใต้กิจกรรม “Big Cleaning Day” ๕ ส. ภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงานของ สพป.นศ.2 ด้วยการ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นการทำให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี มีความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน