“เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

วันที่ 14 มีนาคม 2562  นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง โดยบูรณาการจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตามกลุ่มสาระรวมทั้งงานอาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการและศักยภาพด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ ณ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช