กิจกรรมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสืออำเภอบางขันครั้งที่ 5 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสืออำเภอบางขันครั้งที่ 5 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 18 โรงเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1,150 คน ผู้กำกับลูกเสือ 214 คน และมีค่ายย่อยทั้งหมด 6 ค่ายย่อย และมีฐานกิจกรรมหลักทั้งหมด 6 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะชีวิตจริง ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง