ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

 ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) จัดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลียนเรียนรู จัดทำข้อมูล ข้อเสนอเชิงนโยบาย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาิในรูปแบบของการนำเสนอผลงานด้านวิชาการ ด้านวิจัย โครงการและนวัตกรรม ของเยาวชน เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่าย มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ โดยในงานกำหนดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้ายความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  ผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคล หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์มส่งทาง E-mail : kulleab@gmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสนับสนุนุการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โทร. 08 1544 0206 (รายดังเอกสารแนบ)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน