ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือ อำเภอบางขัน ครั้งที่  5

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือ อำเภอบางขัน ครั้งที่  5 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ภายใต้คำขวัญ “รู้รักสามัคคี 108 ปี ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการลูกเสือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือไทย และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง